FAQs Complain Problems

७६/७७

सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

दस्तावेज: 

आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन,२०७७

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७

विनियोजन ऐन, २०७७