FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१२/०७ गते बसेको चौधौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१२/०४ गते बसेको तेह्रौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०८ गते बसेको बाह्रौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०३ गते बसेको एघारौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१०/२६ गते बसेको दशौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१०/०८ गते बसेको नवौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०९/२८ गते बसेको आठौं कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०९/१६ गते बसेको सातौँ कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०८/२० गते बसेको छैटौँ कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०६/२६ गते बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०६/११ गते बसेको चौथो कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०५/०८ गते बसेको तेश्रो कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०४/२५ गते बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०४/०४ गते बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठक

८०-८१

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२९ गते बसेको बाइसौं कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२३ गते बसेको एक्काइसौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/०९ गते बसेको बिसौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/०५ गते बसेको उन्नाइसौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०२/३१ गते बसेको अठारौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०२/२९ गते बसेको सत्रौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०२/०२ गते बसेको सोह्रौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०१/१५ गते बसेको पन्धौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१२/२७ गते बसेको चौधौं कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१२/०७ गते बसेको तेह्रौँ कार्यपालिका बैठक

०७९/०८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/११/०३ गते बसेको एघारौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२६ गते बसेको दशौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२४ गते बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/०३ गते बसेको आठौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/०९/२७ गते बसेको सातौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/०९/१३ गते बसेको छैठौँ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/०८/१३ गते बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९-०६-१० गते बसेको तेस्रो कार्यपालिका बैठक

७९-८०

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९-०५-०९ गते बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठक

७९-८०

मिति २०७९।०३।१६ गते बसेको १९ औ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९

मिति २०७९।०३।०२ गते बसेको १७ औ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिती २०७९।०२।१७ गते बसेको १६औ गाउँ कार्यपालिका बैठककको निर्णयहरु

७८-७९

मिती २०७८।१२।२२ गते बसेको चौधौ गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८-७९

मिति २०७८।११।२६ गते वसेको तेह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।११।०२ गते वसेको बाह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।१०।१७ गते वसेको एघारौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।१०।०६ गते वसेको दशौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।०९।२८ गते बसेको नवौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।०९।१४ गते वसेको आठौ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९

मिती २०७८।०९।०१ गते बसेको सातौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णहरु

७८-७९

मिती २०७८।०८।०७ गते बसेको छैठौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णहरु

७८-७९

मिति २०७८।०७।२७ गते वसेको पाचौ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।०७।१३ गते बसेको चौथो गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिति २०७८।०६।२४ गते वसेको तेस्रो गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८-७९

मिती २०७८।०५।२७ गते बसेको दोस्रो गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णहरु

७८-७९

मिती २०७८।०५।०३ गते वसेको पहिलो गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७८-७९

मिती २०७८।०३।०८ गते वसेको चौधौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८

मिति २०७८।०२।१४ गते वसेको तेह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिति २०७८।०२।११ गते वसेको बाह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।१२।२९ गते वसेको दशौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८

मिति २०७७।११।१४ गते वसेको नवौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिति २०७७।१०।२८ गते बसेको आठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।१०।१५ गते बसेको सातौ गाउँँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०९।१५ गते बसेको छैठौ गाउँँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०८।१९ गते बसेको पाचौ गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०७।२१ गते बसेको चौथो गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०७।०५ बसेको तेस्रो गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०६।१८ बसेको दोस्रो गाउँँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०५।१२ बसेको पहिलो गाउँँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७