FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिलिहाङ गाउँपालिकाको आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७७

७६/७७ 01/03/2021 - 10:50 PDF icon 48 आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन ऐन २०७७.pdf

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७

७६/७७ 01/03/2021 - 10:45 PDF icon 47 स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf

हिलिहाङ गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७

७६/७७ 01/03/2021 - 10:28 PDF icon 45 हिलिहाङ गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf

हिलिहाङ गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७ 01/01/2021 - 16:19 PDF icon 44 बिनियोजन ऐन 2077.pdf

हिलिहाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

७६/७७ 01/01/2021 - 16:18 PDF icon 43 हिलिहाङ गाउँपालिकाको आर्थक ऐन २०७७.pdf

हिलिहाङ गाउँपालिकाको ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

७६/७७ 11/02/2020 - 14:48 PDF icon chutt.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सेवा र कार्यको लागि स्थानिय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७

७६/७७ 10/16/2020 - 14:10 PDF icon विनियाेजन २०७७.pdf

आर्थिक ऐन, २०७५

७५/७६ 10/04/2018 - 11:27 PDF icon हिलिहाङ आर्थिक ऐन (1)_0.pdf