FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाई केन्द्र तथा सहकारी संस्थाहरुको अन्तिम लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ॥

अनुदानमा रासायनिक मलको स्थानीय बिक्रेताको सूचिमा दर्ता हुन तथा बिक्रेता ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

सूचना ॥ सूचना ॥ सूचना ॥

कृषि व्यवसाय दर्ता / नविकरण सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुने बारे सूचना ॥

दस्तावेज: 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

गोलिया व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ॥

करार कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

खाता बन्द तथा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ॥