FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०५/०८ गते बसेको तेश्रो कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०४/२५ गते बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०४/०४ गते बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२९ गते बसेको बाइसौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२३ गते बसेको एक्काइसौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/०९ गते बसेको बिसौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/०५ गते बसेको उन्नाइसौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०२/३१ गते बसेको अठारौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०२/२९ गते बसेको सत्रौं कार्यपालिका बैठक