FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१२/०७ गते बसेको चौधौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१२/०४ गते बसेको तेह्रौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०८ गते बसेको बाह्रौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/११/०३ गते बसेको एघारौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१०/२६ गते बसेको दशौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/१०/०८ गते बसेको नवौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०९/२८ गते बसेको आठौं कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०९/१६ गते बसेको सातौँ कार्यपालिका बैठक

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/०८१ को मितिः २०८०/०८/२० गते बसेको छैटौँ कार्यपालिका बैठक