FAQs Complain Problems

७४/७५

प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५

घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजजात पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५

सहकारी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको अन्तरिम कार्यविधि,२०७५

कृषक समूह गठन तथा दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिको परिचय - पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गनेर् सम्बन्धी जरूरी सुचना (सम्वन्धीत सबैमा जानकारी)

दस्तावेज: 

Procurement and Delivery of Electrical Materials And Equipments, Tunnel & Pond Plastic and HDPE pipe.