FAQs Complain Problems

७७/७८

अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यवसाय कर तथा घर वहाल कर वुझाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

मिती २०७८।०३।०८ गते वसेको चौधौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( सुभाङ खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( तमोर खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८।०७९ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट

दस्तावेज: