FAQs Complain Problems

Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सेवा र कार्यको लागि स्थानिय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: